Regulamin Serwisu

#PosiłekDlaSeniora (www.posilekdlaseniora.pl)

 1. Definicje
  1. Akcja – prowadzone przez Organizatora przedsięwzięcia zmierzające do wsparcia osób w wieku 60+ (seniorów), którzy jako grupa wiekowa są najbardziej zagrożeni skutkami epidemii wirusa COVID-19. W ramach akcji prowadzone są między innymi przedsięwzięcie o nazwie #PosiłekDlaSeniora, którego celem jest zapewnienie pełnowartościowej codziennej diety (dalej także jako „#PosiłekDlaSeniora”), jak również zbiórki celowe przeznaczone na wsparcie konkretnych seniorów lub grup seniorów także w zakresie innym niż zapewnienie posiłków. Akcja jest przedsięwzięciem o charakterze komercyjnym, realizowanym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Organizatora.
  2. Aplikacja Mobilna – oprogramowanie umożliwiające Klientowi wspieranie Akcji, instalowane na urządzeniu mobilnym.
  3. Beneficjenci – osoby, dla których organizowane jest wsparcie w ramach Akcji.
  4. Hasło – dowolnie obrany przez Użytkownika ciąg znaków (alfanumeryczny), pozwalający wraz z Loginem na uzyskanie dostępu do Konta.
  5. Konto – zdefiniowany w Serwisie i Aplikacji Mobilnej zakres uprawnień przypisanych do Użytkownika, umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z usług świadczonych przez Organizatora za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji Mobilnej. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta przy wykorzystaniu Loginu oraz Hasła.
  6. Login – adres e-mail użyty przez Użytkownika do stworzenia Konta.
  7. Organizator – GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wielicka 40 lok. U2, 02-657 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000383394, NIP: 5213601022, REGON: 142901055.
  8. Regulamin – niniejszy regulamin, określający warunki korzystania z Serwisu, oraz stanowiący ogólne warunki umów wsparcia Akcji (zawieranych za pośrednictwem Serwisu).
  9. Serwis – strona internetowa www.posilekdlaseniora.pl (jak również www.pomocseniorom.pl), służąca do organizacji Akcji, w tym gromadzenia środków finansowych służących między innymi do przeprowadzenia Akcji.
  10. Strony– Organizator oraz Użytkownik.
  11. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i zawodową.
 2. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa warunki organizowania i przeprowadzenia przez Organizatora Akcji, w tym udzielania przez Użytkowników wsparcia, które zostanie przekazane Beneficjentom.
  2. Wsparcie Beneficjentom udzielane jest w ramach Akcji na następujących zasadach:
   1. Beneficjentami Programu są seniorzy zagrożeni wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa, niezaradności życiowej, niepełnosprawności lub innych przyczyn.
   2. Nie stosujemy sztywnych kryteriów (jak np, kryterium dochodowe stosowane przez ośrodki pomocy społecznej) – liczą się realne potrzeby.
   3. Aby wsparcie trafiło do najbardziej potrzebujących przy udzielaniu wsparcia bierzemy pod uwagę wsparcie otrzymywane przez Beneficjentów z Ośrodków Pomocy Społecznej lub innych organizacji.
  3. Akcja jest przedsięwzięciem o charakterze komercyjnym, realizowanym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
   1. Wpłaty Użytkowników pozwalają Organizatorowi organizować i rozwijać Akcję w skali ogólnopolskiej.
   2. Dzięki udziałowi Użytkowników Akcja ma charakter kompleksowy i pozwala Organizatorowi na zapewnienie:
    1. W zakresie przedsięwzięcia #PosiłekDlaSeniora – pełnowartościowych zestawów posiłków dla Beneficjentów (składających się z 4 posiłków zgodnych z wytycznymi ekspertów żywienia);
    2. W zakresie zbiórek celowych – zapewnienie Beneficjentom wsparcia, którego potrzebują, we właściwej formie i odpowiednim wymiarze (zgodnie z założeniami każdorazowej zbiórki);
    3. Logistyki – koordynacji kontaktów z Ośrodkami Pomocy Społecznej, zorganizowanie transportów (w tym sfinansowanie benzyny, środków ochrony – maseczek i rękawiczek dla kurierów);
    4. Nadzoru prawnego i podatkowego – Organizator rozlicza każdą uzyskaną w ramach realizacji Akcji złotówkę;
    5. Promocji i marketingu – skuteczne dotarcie do tysięcy potencjalnych Beneficjentów wymaga skoordynowanych działań, konieczne jest także dotarcie do jak najszerszego grona potencjalnych wspierających;
    6. Wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w projekt – epidemia SARS CoV-2 dotknęła w ogromnym stopniu pracowników gastronomii, którzy z dnia na dzień stracili miejsca pracy. Wspierając akcję #PosiłekDlaSeniora pomagasz podwójnie zapewniając też utrzymanie miejsc pracy I wynagrodzenie osobom z tego sektora gospodarki;
    7. Kosztów operacyjnych – Organizator musi opłacać licencje programów, czynsze, telefony i serwery oraz wszystko to o czym na co dzień się nie pamięta a jest konieczne przy prowadzeniu działalności;
    8. Stworzenia rezerwy budżetowej – umożliwiającej kontynuowanie Akcji w przypadku obniżenia wpływów z wpłat Użytkowników.
  4. Organizator może realizować Akcję osobiście, z udziałem swoich pracowników i podmiotów trzecich, w tym partnerów i podwykonawców.
  5. Regulamin określa także warunki i zasady korzystania z Serwisu oraz Aplikacji Mobilnej.
  6. Regulamin określa także prawa i obowiązki Użytkowników oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Organizatora.
 3. Rejestracja i korzystanie z Serwisu
  1. Użytkownik uzyskuje pełne prawo korzystania z Serwisu z chwilą dokonania rejestracji. Rejestracja oznacza zawarcie z Organizatorem umowy o korzystanie z Serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  2. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego akceptacja, dokonywana przez wybór odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym. Akceptując Regulamin, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz że są one dla niego zrozumiałe i że zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  3. Rejestracja jest dokonywana przez wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego w ramach Serwisu. Rejestracja wymaga od Użytkownika podania następujących danych:
   1. imienia;
   2. adresu e-mail.
  4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na adres e-mail wskazany w formularzu zostaje wysłana wiadomość e-mail z linkiem aktywującym Konto Użytkownika. Aktywacja Konta finalizuje proces rejestracji w Serwisie.
  5. Użytkownik zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych w procesie rejestracji, jak i podczas korzystania z Serwisu. Dokonując Rejestracji w Serwisie, Użytkownik potwierdza, że podane przez niego dane są prawdziwe.
  6. W toku korzystania z Serwisu Użytkownik może w ramach udostępnionych funkcjonalności może podawać także inne dane osobowe, w szczególności nazwisko oraz adres zamieszkania. Podawanie takich danych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne.
  7. Organizator może umożliwić logowanie się do Serwisu przez portal Facebook lub inne portale społecznościowe.
 4. Zasady korzystania z Serwisu
  1. Użytkownikiem Serwisu Wspierającym Akcję może być wyłącznie osoba pełnoletnia. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik oświadcza, że jest osobą pełnoletnią.
  2. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna.
  3. Podając jakiekolwiek dane przy korzystaniu z Serwisu, Użytkownik jest zobowiązany do podawania prawdziwych danych i informacji. Użytkownik jest ponadto zobowiązany do niezwłocznego aktualizowania danych i informacji w przypadku, gdy ulegną one zmianie.
  4. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem, oraz zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
  5. Użytkownik jest zobowiązany do nieudostępniania Loginu oraz Hasła osobom nieupoważnionym oraz ponosi pełną odpowiedzialność za konsekwencje wynikające z takiego udostępnienia. W przypadku nieautoryzowanego dostępu do Konta , jak również powstania ryzyka uzyskania przez osoby nieupoważnione dostępu do Hasła, Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o takim zdarzeniu Organizatora.
  6. Użytkownik może posiadać najwyżej jedno Konto. Niedozwolone jest korzystanie z jednego Konta Użytkownika przez więcej niż jedną osobę.
  7. Użytkownik wyraża zgodę na prezentowanie w Serwisie reklam i ofert promocyjnych.
  8. Zabronione jest umieszczanie w Serwisie jakichkolwiek treści wulgarnych obraźliwych, naruszających obowiązujące prawo i dobra osobiste innych osób. Zabronione jest także używanie loginu sprzecznego z zasadami określonymi w zdaniu poprzedzającym.
  9. Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować żadnych czynności, które
   w jakikolwiek sposób zakłócałyby funkcjonowanie Serwisu lub jego elementów, w tym w szczególności zobowiązuje się powstrzymać od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu lub jego elementów technicznych.
  10. Do korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie odpowiednich urządzeń wraz z dostępem do internetu. Organizator nie zapewnia takich urządzeń ani dostępu do internetu w ramach usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu. Do korzystania z Serwisu konieczna jest:
   1. przeglądarka: Chrome, Firefox, Edge lub Safari
   2. w odniesieniu do Aplikacji Mobilnej – urządzenie mobilne z zainstalowaną aktualną, lub wyższą, wersją systemu operacyjnego: Android 5.0 lub iOS 12.
  11. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż do świadczenia usług może być wykorzystywane oprogramowanie dostarczane przez podmioty zewnętrzne. Korzystanie z tego oprogramowania może wymagać akceptacji licencji przez Użytkownika.
   1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny brak możliwości korzystania z usług spowodowanych brakiem akceptacji warunków licencji oprogramowania zewnętrznego przez Użytkownika.
   2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie oprogramowania dostarczonego przez podmioty zewnętrzne, jak również za treść umów i licencji niezbędnych do korzystania z oprogramowania.
 5. Usługi świadczone drogą elektroniczną
  1. Z chwilą skutecznej rejestracji, zostaje zawarta między Organizatorem, a Użytkownikiem umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, dotycząca korzystania z Serwisu.
  2. Organizator w ramach działania Serwisu umożliwia Użytkownikom:
   1. zawierania umów dotyczących wsparcia Akcji;
   2. dokonywanie płatności wynikających z umów dotyczących wsparcia Akcji
   3. komunikacji z Organizatorem, w tym otrzymywania powiadomień od Ogranizatora.
  3. Korzystanie z Serwisu może być także możliwe przy wykorzystaniu dedykowanej Aplikacji Mobilnej.
 6. Umowy o wsparcie Akcji – #PosiłekDlaSeniora
  1. Użytkownicy biorą udział w organizowanym w ramach Akcji przedsięwzięciu #PosiłekDlaSeniora poprzez przekazywanie na rzecz Organizatora kwot pieniężnych przeznaczonych na przygotowywanie zestawów posiłków, które następnie są przekazywane Beneficjentom.
  2. Posiłki dostarczane Beneficjentom w ramach #PosiłekDlaSeniora mają charakter zestandaryzowany i są komponowane przez Organizatora wedle jego uznania, jednak przy uwzględnieniu profesjonalnego charakteru jego działalności oraz konieczności zapewnienia Beneficjentom pełnowartościowych posiłków, jak również zgodnie z wytycznymi ekspertów żywienia.
 1. Umowy o wsparcie Akcji – zbiórki celowe
  1. Użytkownicy biorą udział w organizowanych w ramach Akcji zbiórkach celowych poprzez dokonywanie wpłat tytułem wsparcia określonej zbiórki.
  2. Każdorazowo zbiórki celowe przeznaczone są na wsparcie określonych seniorów (grup seniorów) oraz na realizację konkretnych potrzeb tych seniorów.
  3. Użytkownik wspierając zbiórkę celową wspiera określony cel wskazany i opisany przez Organizatora.
  4. Środki pozyskane w ramach zbiórki celowej, z zastrzeżeniem konieczności zapewnienia organizacji i funkcjonowania Akcji (zgodnie z punktem 2.3 powyżej) zostaną przeznaczone na cel wskazany w ramach zbiórki celowej. W przypadku, gdy zbiórka celowa doprowadzi do zebrania kwoty mniejszej, niż potrzebna do zrealizowania określonego celu, Organizator jest uprawniony do realizacji celu jedynie częściowo (w ramach zebranych środków) lub wyboru innego sposobu wsparcia Beneficjentów. Organizator nie jest zobowiązany do przeznaczenia na realizację celu środków przekraczających środki zebrane w ramach zbiórki celowej.
  5. Organizator jest uprawniony do wyboru sposobu zrealizowania celu, aby jak najlepiej wesprzeć Beneficjentów.
 1. Umowy o wsparcie Akcji – postanowienia wspólne
  1. Postanowienia niniejszego punktu mają zastosowanie do umów określonych w punktach 6 oraz 7 powyżej.
  2. Organizator oświadcza i zapewnia, iż
   1. posiada niezbędne kwalifikacje i uprawnienia do realizowania Akcji;
   2. prowadzi działalność z uwzględnieniem wszelkich obowiązujących norm, w szczególności obowiązującymi z uwagi na stan epidemii;
   3. dysponuje zapleczem mającym odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytej realizacji Akcji oraz nie istnieją żadne przeszkody prawne ani faktyczne uniemożliwiające lub utrudniające mu realizację Akcji;
   4. ma wszelkie niezbędne decyzje i zezwolenia na prowadzenie działalności;
   5. prowadzona przez niego działalność spełnia wymogi wynikające z przepisów sanitarnych oraz innych odpowiednich przepisów.
  3. Każdorazowo zawarcie umowy o wsparcie Akcji dokonywane jest przez dokonanie wpłaty określonej przez Użytkownika kwoty przy wykorzystaniu jednego z udostępnionych przez Organizatora sposobów płatności
  4. Płatność może zostać dokonana:
   1. przelewem na rachunek bankowy Organizatora;
   2. płatność on-line (płatność kartą płatniczą; płatność za pośrednictwem serwisu TPay; płatność za pośrednictwem serwisu paypal);
   3. z wykorzystaniem płatności SMS;
   4. za pomocą kryptowalut – zgodnie ze szczegółowymi informacjami wskazanymi w Serwisie;
   5. w odniesieniu do przedsięwzięcia #PosiłekDlaSeniora – także w modelu subskrypcyjnym (cykliczne obciążanie karty Użytkownika określoną kwotą zadeklarowaną przez Użytkownika).
  5. Usługi świadczone przez podmioty umożliwiające korzystanie ze sposobów płatności wskazanych w punktach 8.4.2 – 8.4.5 powyżej nie są usługami świadczonymi przez Organizatora lecz przez zewnętrznych dostawców usług płatniczych, wobec czego Organizator nie ponosi odpowiedzialności za realizację tych usług.
  6. Płatności mogą być dokonywane wyłącznie w złotych polskich lub w akceptowanych przez Organizatora kryptowalutach.
  7. Umowa dotycząca konkretnego wsparcia Akcji zostaje zawarta z chwilą skutecznego dokonania płatności zgodnie z punktem 8.4 powyżej.
  8. W przypadku wyboru modelu subskrypcyjnego, umowa dotycząca wsparcia akcji zawierana jest na czas nieokreślony, przy czym każda ze Stron może ją rozwiązać w dowolnym momencie, bez zachowania okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy przez Użytkownika następuje w formie anulowania subskrypcji i nie wymaga składania jakichkolwiek oświadczeń lub dokonywania jakichkolwiek dodatkowych czynności. Rozwiązanie umowy nie ma wpływu na płatności dokonane przed rozwiązaniem umowy.
  9. Strony wskazują, że w zakresie przedsięwzięcia #PosiłekDlaSeniora otrzymana wpłata stanowi wynagrodzenie z tytułu dostawy posiłków dla seniorów podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług stawką 8% (katering) na podstawie poz. 7 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2020 r. poz. 527) w związku z art. 146d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 106).
  10. Uiszczając wpłatę Użytkownik akceptuje, iż wpływy ze środków pieniężnych w ramach Akcji (w tym dokonana przez Użytkownika wpłata) zostanie wykorzystana na cele wskazane w punkcie 2.3 powyżej. Użytkownik dokonując wpłaty oświadcza, że nie będzie kwestionować powyższej zasady.

 

  1. W odniesieniu do przedsięwzięcia #PosiłekDlaSeniora z uwagi na fakt iż przedmiotem świadczenia w ramach umowy o wsparcie Akcji jest usługa dostarczania żywności, a więc produktu ulegającego szybkiemu zepsuciu i mającego krótki termin przydatności do użycia; ponadto jest to rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy o wsparcie Akcji (art. 38 pkt 4) i pkt 5) ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta).
 1. Aplikacja Mobilna
  1. Organizator może umożliwić Użytkownikom możliwość zawierania umów o wsparcie Akcji także przy wykorzystaniu Aplikacji Mobilnej. W przypadku udostępnienia przez Organizatora takiej możliwości, stosuje się postanowienia poniższe.
  2. Użytkownik loguje się do Aplikacji Mobilnej za pomocą Loginu i Hasła.
  3. Aplikacja Mobilna umożliwia:
   1. Dokonywanie jednorazowych wpłat na wsparcie Akcji;
   2. Dokonywanie wpłat na wsparcie Akcji w modelu subskrypcyjnym (regularne wpłaty zadeklarowanej przez Użytkownika kwoty);
   3. Dokonywanie płatności wynikających z umów dotyczących wsparcia Akcji.
  4. Do płatności określonych w punktach 9.3.1 powyżej oraz 9.3.2 powyżej stosuje się odpowiednio postanowienia punktu 8 niniejszego Regulaminu, przy czym płatność jednorazowa zgodnie z punktem 9.3.1 stanowi zawarcie jednorazowej umowy o wsparcie Akcji, natomiast w przypadku wsparcia Akcji w modelu subskrypcyjnym – każdą kolejną wpłatę uważa się za odrębną umowę wsparcia Akcji.
  5. Użytkownik w dowolnym momencie może zrezygnować z dokonywania dalszych wpłat w modelu subskrypcyjnym.
  6. Aplikacja Mobilna jest dostępna w sklepach Google Play oraz AppStore.
  7. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Serwisie, należy przez to rozumieć także Aplikację Mobilną – z wyjątkiem punktu 5.2 niniejszego Regulaminu oraz punktu 8, który w odniesieniu do Aplikacji Mobilnej stosowany jest odpowiednio zgodnie z punktem 9.3 i 9.4 powyżej.
 2. Prawa autorskie i własność intelektualna
  1. Zarówno sam Serwis, Aplikacja Mobilna, jak i wszelkie treści prezentowane w jego ramach są chronione prawem autorskim oraz innymi prawami przysługującymi Organizatorowi lub osobom trzecim, z którymi Organizator, zawarł stosowne umowy.
  2. Organizator nie przenosi na Użytkownika żadnych praw własności intelektualnej do Serwisu oraz prezentowanych w nim treści.
 3. Ochrona danych osobowych. Polityka prywatności
  1. Organizator przetwarza dane osobowe Użytkowników podane przez nich w Serwisie i w Aplikacji Mobilnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  2. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane na zasadach określonych w Polityce prywatności dostępnej w Serwisie.
 4. Odpowiedzialność
  1. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe działanie lub brak działania Serwisu lub Aplikacji Mobilnej.
  2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec Organizatora oraz osób trzecich za korzystanie przez siebie z Serwisu lub Aplikacji Mobilnej, w tym za naruszenie obowiązującego prawa oraz niniejszego Regulaminu.
  3. W szczególności Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych w toku rejestracji lub korzystania z Serwisu lub Aplikacji Mobilnej, jak również w przypadku posłużenia się cudzymi danymi.
  4. Użytkownik ponosi także pełną odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych osób trzecich lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także ujawnienie prawnie chronionej tajemnicy lub innej informacji poufnej.
  5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawe lub niniejszym Regulaminem postępowanie Użytkowników, w tym za jakiekolwiek treści umieszczane w Serwisie przez Użytkowników.
  6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie Konta Użytkownika przez osoby trzecie, które w sposób nieuprawniony uzyskały dostęp do Loginu i Hasła.
  7. Organizator nie udziela gwarancji na działanie Serwisu ani Aplikacji Mobilnej.
  8. W przypadku, gdy umieszczone w Serwisie lub Aplikacji Mobilnej treści przekierowują do stron internetowych osób trzecich lub do treści oferowanych przez osoby trzecie, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za takie strony internetowe i takie treści.
  9. W odniesieniu do dostarczanych w ramach Akcji posiłków:
   1. Organizator ponosi odpowiedzialność za spełnienie przez posiłki wymogów dotyczących posiłków przeznaczonych do spożywania przez ludzi.
   2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgodność posiłków z koniecznością przestrzegania przez Beneficjentów diety związanej z określonymi chorobami, alergiami etc. Wraz z posiłkami dostarczane są informacje o danym posiłku, jednak Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezapoznanie się z tymi informacjami przez Beneficjenta.
   3. W pozostałym zakresie Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość dostarczanych posiłków.
  10. W odniesieniu do zbiórek celowych organizator ponosi odpowiedzialność za przekazanie odpowiedniej części środków na wskazany cel. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w pozostałym zakresie, w szczególności za to czy cel zostanie zrealizowany, jak również wpływu realizacji celu na sytuację Beneficjentów.
 5. Procedura reklamacyjna
  1. W razie nieprawidłowej realizacji usług określonych w niniejszym Regulaminie, Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji.
  2. Reklamacja może być zgłoszona:
   1. w formie pisemnej – na adres siedziby Administratora, tj.: GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wielicka 40 lok. U2, 02-657 Warszawa;
   2. w formie elektronicznej – na adres e-mail sekretariat@grupawarszawa.com.
  3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
   1. wskazanie, w jaki sposób doszło do nienależytego świadczenia usług i na czym ono naruszenie polega;
   2. wskazanie danych pozwalających na poinformowanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
  4. Organizator może poprosić zgłaszającego reklamację o przekazanie dodatkowych informacji, jeśli są one niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia lub żądania.
  5. Reklamacja rozpoznawana jest niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia.
  6. W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni, uznaje się, że Organizator uznał reklamację.
  7. Zgłaszający może na każdym etapie uzyskać od Organizatora informację o stanie rozpoznania swojej reklamacji.
  8. Niezwłocznie po rozpoznaniu reklamacji Organizator informuje zgłaszającego o sposobie, w jaki została ona rozpatrzona oraz o działaniach, które zostały podjęte w związku ze zgłoszeniem reklamacji.
  9. Organizator przekazuje odpowiedź na reklamację na papierze lub innym trwałym nośniku.
 6. Powiadomienia
  1. Wszelkie powiadomienia i komunikaty związane z kwestiami określonymi w niniejszym Regulaminie kierowane przez Użytkownika do Organizatora, o ile nie wymagają dla swojej skuteczności formy pisemnej, są uważane za złożone skutecznie, o ile zostaną nadane z adresu e-mail podanego przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie oraz zostaną skierowane na adres e-mail sekretariat@grupawarszawa.com lub jeśli zostaną przesłane za pomocą funkcjonalności udostępnionej Użytkownikowi w ramach Serwisu.
  2. Wszelkie powiadomienia i komunikaty związane z kwestiami określonymi w niniejszym Regulaminie kierowane przez Organizatora do Użytkownika, o ile nie wymagają dla swojej skuteczności formy pisemnej, są uważane za złożone skutecznie, gdy zostaną przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Użytkownika przy rejestracji lub umieszczone w formie ogłoszenia w ramach Serwisu.
 7. Funkcjonowanie Serwisu
  1. Umowa o korzystanie z Serwisu zostaje zawarta z chwilą utworzenia Konta i akceptacji Regulaminu przez Użytkownika i jest zawarta na czas nieoznaczony.
  2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w dowolnym momencie.
  3. Rozwiązanie umowy następuje przez likwidację Konta przez Użytkownika lub Organizatora.
  4. Organizator jest uprawniony do zawieszenia świadczenia usług korzystania z Serwisu, jak również do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i likwidacji Konta:
   1. w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Użytkownika obowiązującego prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu;
   2. jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
  5. Zaprzestanie prowadzenia Serwisu przez Organizatora oznacza rozwiązanie umów zawartych z Użytkownikami.
  6. Rozwiązanie umowy nie wpływa na ważność zawartych umów dotyczących wsparcia Akcji. Organizator jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich umów o wsparcie Akcji, zawartych zgodnie z punktem 6.12 powyżej. W szczególności, Organizator jest zobowiązany do dostarczenia wszystkich posiłków, które zostały opłacone przez Użytkowników w ramach przedsięwzięcia #PosiłekDlaSeniora, jak również do przekazania wszelkich środków na cele, których dotyczyły zbiórki celowe. Gdyby z jakiegokolwiek powodu okazało się to niemożliwe, Organizator jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Użytkowników kwot, które nie zostały wykorzystane na realizację Akcji.
   1. Zwroty nie są możliwe dla wpłat dokonanych z wykorzystaniem sposobów płatności, w których Organizator nie otrzymuje numeru rachunku bankowego Użytkownika – w takiej sytuacji Organizator skontaktuje się z Użytkownikiem (wykorzystując podane przez niego dane kontaktowe), aby uzyskać dane konieczne do dokonania zwrotu środków.
  7. Organizator jest uprawniony do likwidacji Serwisu (lub Aplikacji Mobilnej) w dowolnym momencie.
  8. Organizator jest także uprawniony do zawieszenia funkcjonowania Serwisu (lub Aplikacji Mobilnej) w szczególności ze względów technicznych lub konserwacyjnych. Organizator będzie w miarę możliwości informował Użytkowników o takich przypadkach z wyprzedzeniem i będzie dążył do maksymalnego skrócenia czasu niedostępności Serwisu.
  9. Organizator jest upoważniony do wprowadzania dowolnych zmian w Serwisie (lub Aplikacji Mobilnej), obejmujących jego charakter i formę.
  10. Organizator jest także uprawniony do zawieszenia funkcjonowania Serwisu (lub Aplikacji Mobilnej) w szczególności ze względów technicznych lub konserwacyjnych. Organizator będzie w miarę możliwości informował Użytkowników o takich przypadkach z wyprzedzeniem i będzie dążył do maksymalnego skrócenia czasu niedostępności Serwisu.
  11. W szczególności Organizator zastrzega sobie także prawo przeniesienia (lub równoległego prowadzenia) Akcji na inne portale internetowe oraz gromadzenie środków przy tworzeniu własnych bramek zbierania funduszy na inne portale w tym stworzenie własnych bramek przy współpracy z partnerami zewnętrznymi w kanałach takich jak Internet, SMS lub telefon (np. za pomocą portali crowdfundingowych, fudraisingowych, kryptowalut, zakupów grupowych, czy formularzy wpłat na stronie).
 8. Zmiana Regulaminu
  1. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie w dowolnym momencie.
  2. O zmianie Regulaminu Organizator poinformuje poprzez umieszczenie nowej wersji Regulaminu w Serwisie oraz przez komunikat umieszczony w Serwisie. Użytkownik zostanie także poinformowany o zmianie Regulaminu i konieczności jego zaakceptowania w chwili logowania się do swojego Konta Użytkownika.
 9. Postanowienia końcowe
  1. Prawem właściwym w odniesieniu do usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Sądem właściwym dla sporów wynikających z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy na podstawie przepisów ogólnych polskiego prawa.
  2. W razie zaistnienia sporu pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem, Użytkownik jako konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności w drodze postępowania przed Stałym Sądem Polubownym przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie.
  3. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu miało się okazać nieważne, niniejszy Regulamin zachowuje moc w pozostałym zakresie, pod warunkiem, że jest możliwy do stosowania bez uwzględnienia nieważnego postanowienia.
  4. Organizator wskazuje, że Akcja jest realizowana przy wsparciu podmiotów zewnętrznych (partnerów, ochotników, wolontariuszy). Organizator wskazuje, że inne osoby promujące Akcję lub wypowiadające się na jej temat nie wyrażają oficjalnego stanowiska Organizatora. Jedyne oficjalne stanowisko Organizatora jest wyrażane przez członków organów i pracowników Organizatora i podmiotów z nim powiązanych.